Regulamin serwisu internetowego arbeitlandia.eu

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) ustala ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego arbetilandia.eu, w tym zasady rejestracji, publikacji ogłoszeń i nabywania pozostałych usług odpłatnych. Każdy korzystający z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu internetowego (zwanego dalej „serwisem”, „serwisem internetowym” lub „arbeitlandia.eu”) dostępnego pod adresem internetowym www.arbeitlandia.eu jest CareWork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 60-741 Poznań, ul. Głogowska 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277651, posiadająca numer NIP 7792307426.
 3. Serwis poświęcony jest tematyce pracy za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w Republice Federalnej Niemiec oraz innych państwach niemieckojęzycznych w charakterze opiekunki / opiekuna osób starszych, pielęgniarki / pielęgniarza oraz w zakresie pozostałych zawodów medycznych.
 4. Serwis skierowany jest przede wszystkim do odbiorców indywidualnych oraz do firm funkcjonujących w branży opiekuńczej lub medycznej, a także podmiotów z rynku usług pośrednictwa pracy.

§2. Definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Aplikacja – przesłanie zgłoszenia aplikacyjnego do użytkownika (pracodawcy) za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, przypisanego do konkretnego ogłoszenia opublikowanego w serwisie;
  2. Blog – dostępny w serwisie zbiór artykułów umożliwiający ich czytanie przez użytkowników;
  3. Formularz aplikacyjny – przyporządkowany do konkretnego ogłoszenia formularz, za pośrednictwem którego możliwa jest aplikacja na ogłoszenie pracodawcy;
  4. Formularz kontaktowy – zamieszczony w serwisie formularz umożliwiający przesłanie zapytania do właściciela serwisu;
  5. Gość – osoba fizyczna korzystająca z serwisu, nieposiadająca konta lub do niego niezalogowana;
  6. Kandydat – gość lub użytkownik przeglądający dostępne w serwisie oferty pracy lub korzystający z dedykowanych kandydatom funkcjonalności serwisu;
  7. Kategoria – kategoria tematyczna, do której przypisane jest ogłoszenie;
  8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. Konto użytkownika (konto) – dostępna w serwisie usługa elektroniczna, zbiór zasobów i funkcjonalności udostępnionych w systemie teleinformatycznym właściciela serwisu arbeitlandia.eu, oznaczona indywidualnymi danymi podanymi przez użytkownika (adres poczty elektronicznej oraz hasło), za pośrednictwem której gromadzone są informacje o działaniach użytkownika w obrębie serwisu oraz jego dane;
  10. Newsletter – bezpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna, polegająca na subskrypcji wiadomości przesyłanych przez właściciela serwisu drogą elektroniczną (e-mail), umożliwia wszystkim użytkownikom automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera z istotnymi informacjami zamieszczanymi w serwisie;
  11. Ogłoszenie – jedna z form oferowanych w ramach serwisu dodatkowych usług elektronicznych, co do zasady zamieszczane w serwisie odpłatnie, samodzielnie lub za pośrednictwem konta pracodawcy, jak i zamieszczane przez właściciela serwisu, na podstawie zamówienia usługobiorcy;
  12. Portfel – jedna z dostępnych w serwisie funkcjonalności konta użytkownika, umożliwiająca dokonywanie płatności na rzecz właściciela;
  13. Pracodawca – usługobiorca publikujący w serwisie ogłoszenie, będące zaproszeniem do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym;
  14. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
  15. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego arbeitlandia.eu;
  16. Rejestracja – proces utworzenia przez użytkownika konta, po podaniu danych użytkownika, akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności i aktywacji konta;
  17. Serwis, serwis internetowy, arbeitlandia.eu – serwis internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://arbeitlandia.pl/;
  18. Tabela usług i cen – szczegółowy wykaz usług świadczonych przez usługodawcę w ramach serwisu internetowego arbeitlandia.eu, dostępny na stronie internetowej serwisu;
  19. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z regulaminem;
  20. Usługa elektroniczna dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy, co do zasady odpłatna, świadczona na podstawie umowy zawartej w serwisie albo poza nim;
  21. Usługobiorca, użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli korzysta ona lub zamierza korzystać z jakiejkolwiek usługi elektronicznej dostępnej w ramach serwisu (każdy użytkownik arbeitlandia.eu);
  22. Usługodawca – CareWork Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-741), ul. Głogowska 84, KRS 0000277651, NIP 7792307426;
  23. Wyszukiwarka – dostępna dla wszystkich użytkowników nieodpłatna usługa elektroniczna, realizowana za pośrednictwem zamieszczonej na stronie serwisu wyszukiwarki pozwalającej na wyszukanie określonych treści opublikowanych w ramach serwisu;
  24. Zamówienie – zgłoszona przez usługobiorcę deklaracja chęci skorzystania z wybranej, dowolnej formy odpłatnego ogłoszenia lub innej dodatkowej usługi elektronicznej, oferowanej przez serwis.

§3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Celem serwisu jest umożliwienie użytkownikom przeglądania, wyszukiwania i czytania zamieszczonych w treści ogłoszeń i artykułów, zamieszczania ogłoszeń, korzystania z pozostałych usług odpłatnych oraz w określonych przypadkach składania aplikacji na ogłoszenia.
 2. Każdy użytkownik, bez względu na jego status prawny, może korzystać z serwisu internetowego, na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem usług oraz funkcjonalności oznaczonych jako odpłatne, wskazanych w tabeli usług i cen oraz niniejszym regulaminie.
 4. Właściciel serwisu internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w serwisie internetowym przez jego użytkowników.
 5. Użytkownicy obowiązani są do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Treści publikowane w serwisie, niezależnie od ich formy, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, właściciela serwisu usługobiorców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody właściciela.
 7. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  4. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
 8. Właściciel dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania serwisu, właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności serwisu i świadczone usługi mogą być ograniczone lub niedostępne.
  2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi właściciel, w wyniku którego większość lub wszyscy użytkownicy:
   1. nie mogą uzyskać dostępu do serwisu;
   2. podstawowe funkcje serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub promowania ogłoszeń.
  3. W sytuacji wystąpienia awarii technicznej właściciel przedłuży czas emisji ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o:
   - 12h – w przypadku awarii technicznej trwającej do 3h;
   - 24h – w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 3h do 24h;
   - czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 24h.
  4. Okres awarii technicznej wskazanej powyżej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego ogłoszenia w normalnym trybie).
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w serwisie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe usługodawcy).

§4. Nieodpłatne usługi elektroniczne

 1. Serwis umożliwia korzystanie z następujących nieodpłatnych usług elektronicznych:
  1. Blog;
  2. Konto użytkownika (szerzej opisane w §6. niniejszego regulaminu);
  3. Formularz aplikacyjny;
  4. Formularz kontaktowy;
  5. Newsletter;
  6. Wyszukiwarka ofert pracy;
  7. Subskrypcja wyników wyszukiwania.
 2. Dostęp do wybranych usług dostępny jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników – użytkowników posiadających konto w serwisie.
 3. Blog jest to dostępny w serwisie zbiór artykułów umożliwiający ich przeglądanie i czytanie przez użytkowników. Usługa ta jest dostępna zarówno dla użytkowników zarejestrowanych, jak i dla gości oraz bezpłatna. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania lub czytania bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony serwisu.
 4. Formularz aplikacyjny jest usługą elektroniczną dedykowaną kandydatom (użytkownikom lub gościom), za pośrednictwem którego dana osoba może skontaktować się z pracodawcą i pozostawić swoje dane w odpowiedzi na ogłoszenie. Do poszczególnych ogłoszeń przyporządkowane zostały odrębne formularze aplikacyjne. Aby skorzystać z funkcji formularza aplikacyjnego należy kliknąć w przycisk „aplikuj” umieszczony pod lub obok wybranego ogłoszenia. Potwierdzenie aplikacji zostanie wysłane zarejestrowanemu użytkownikowi (kandydatowi) na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji w serwisie.
 5. W przypadku gości skorzystanie z formularza aplikacyjnego wymaga podania danych w nim wyszczególnionych oraz zaakceptowania zgód.
 6. Korzystający z formularza aplikacyjnego zarejestrowani użytkownicy mogą ponadto dołączyć do swojej aplikacji dokument CV, a także dodatkową wiadomość tekstową, korzystając z dostępnej w ramach konta funkcji komunikatora.
 7. Korespondencja pomiędzy kandydatem a pracodawcą, prowadzona za pośrednictwem udostępnionej przez serwis funkcji komunikatora, będzie utrzymywana na koncie danego pracodawcy przez co najmniej kolejne trzy miesiące od chwili jej otrzymania, celem ułatwienia kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między kandydatem i pracodawcą.
 8. Właściciel serwisu nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między pracodawcą a kandydatem.
 9. Od momentu przekazania danych osobowych pracodawcy, w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, staje się on odrębnym od właściciela serwisu administratorem tych danych osobowych na cele rekrutacji i ewentualnie na inne cele wyznaczone zgodnie z prawem przez pracodawcę.
 10. Formularz kontaktowy jest usługą elektroniczną udostępnianą użytkownikom oraz gościom, za pośrednictwem której możliwy jest kontakt z właścicielem serwisu.
 11. Newsletter to usługa elektroniczna, z której skorzystać mogą zarówno zarejestrowani użytkownicy, jak i goście. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga zapisania się na nią przez zainteresowana osobą, poprzez podanie adresu e-mail oraz akceptację właściwych zgód.
 12. Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy.
 13. Wyszukiwarka ofert pracy to usługa elektroniczna dedykowana kandydatom, która umożliwia przeglądanie opublikowanych w serwisie ofert pracy pracodawców pod kątem określonych parametrów.
 14. Subskrypcja wyników wyszukiwania to usługa elektroniczna dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Umożliwia ona otrzymywanie powiadomień na temat nowych ofert pracy opublikowanych w serwisie, zgodnie z wybranymi paramentami. Powiadomienia przesyłane są na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§5. Odpłatne (dodatkowe) usługi elektroniczne

 1. Właściciel serwisu internetowego umożliwia jego użytkownikom (usługobiorcom) korzystanie z dodatkowych usług elektronicznych, w tym publikacji w serwisie ogłoszeń.
 2. Usługi dodatkowe są płatne, chyba że usługodawca wyraźnie ustalił inaczej lub umówiono się inaczej.
 3. Wykaz usług dodatkowych i ich form, a w określonych przypadkach także ich cen, określa tabela usług i cen dostępna w serwisie. Niniejszy regulamin wskazuje jedynie na wybrane odpłatne usługi elektroniczne oferowany przez serwis i nie zawiera ich wyczerpującej listy.
 4. Korzystanie z dodatkowych usług elektronicznych jest dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.
 5. Dodatkowe usługi elektroniczne są realizowane po zaksięgowaniu płatności lub, w przypadku wykorzystania środków przedpłaconych lub uprzednio zamówionych i opłaconych usług, korzystając z udostępnionej przez serwis funkcji portfela, niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu godziny od prawidłowego zamieszczenia ogłoszenia przez pracodawcę lub prawidłowego wykorzystania innej usługi.
 6. Dostępne w serwisie internetowym dodatkowe usługi elektroniczne to między innymi:
  1. publikacja ogłoszenia w zakładce „oferty pracy”;
  2. pakiet (kredyty), umożliwiający publikację określonej liczby ofert pracy i/lub wykorzystanie dodatków;
  3. abonament, umożliwiający publikację ogłoszeń przez określony czas i/lub wykorzystanie dodatków;
  4. dodatki, tj. promowanie oraz podświetlanie ofert (ogłoszeń).

§6. Konto użytkownika

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu umożliwia się wszystkim jego użytkownikom zakładanie oraz korzystanie z konta użytkownika (konta), jako użytkownik zalogowany.
 2. Konto założyć może wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie powiązane z danym adresem email.
 3. Konto użytkownika tworzy się poprzez rejestrację w serwisie, tj. podanie danych wymaganych w udostępnionym formularzu, w tym adresu e-mail oraz hasła, a następnie potwierdzenie podanego podczas rejestracji adresu e-mail, za pośrednictwem linka wysłanego do użytkownika w wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Rejestracja w serwisie oznacza jednocześnie zawarcie umowy usługi konta.
 4. Do rejestracji w serwisie konieczna jest akceptacja jego regulaminu, polityki prywatności oraz polityki dotyczącej cookies i podobnych technologii serwisu internetowego arbeitlandia.eu.
 5. Konto użytkownika pozwala na korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez serwis, w tym usług odpłatnych, takich jak m.in. publikacja ogłoszeń.
 6. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokady konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w §12. niniejszego regulaminu.
 7. Osoba działająca w ramach serwisu w imieniu i na rzecz użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje właściciela w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 9. Umowa usługi konta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie możliwe jest poprzez przesłanie na adres e-mail info@arbeitlandia.eu oświadczenia o rozwiązaniu umowy kont. Oświadczenie musi zostać wysłane przy wykorzystaniu adresu e-mail, z którym powiązane jest objęte umową konto. Wraz z rozwiązaniem umowy konta i jego usunięciem przez właściciela wygasają pozostałe umowy łączące właściciela z użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach serwisu.
 10. Rozwiązanie umowy konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Właściciel nie będzie również zobowiązany do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach usług odpłatnych. W przypadku, gdy użytkownik ma zgromadzone środki w portfelu, właściciel nie będzie zobowiązany do ich zwrotu.
 11. Po rozwiązaniu umowy konta i jego usunięciu przez właściciela użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z serwisu.
 12. Prawo do rozwiązania umowy konta i jego usunięcia pozostaje bez wpływu na uprawnienia użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
 13. Właściciel serwisu jest uprawniony do rozwiązania umowy konta z użytkownikiem oraz jego usunięcia, jeśli użytkownik:
  1. nie zalogował się na koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z konta. Prawo do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa użytkownika do ponownej rejestracji w serwisie.
  2. pomimo uprzedniego wezwania go przez właściciela serwisu do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 14. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną transakcją w wybrany przez właściciela sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości użytkownika nie powiedzie się, właściciel może zawiesić lub zablokować działanie konta na zasadach określonych w §12. niniejszego regulaminu.

§7. Dodatkowe usługi elektroniczne – publikacja ogłoszenia

 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają możliwość korzystania z funkcji publikacji ogłoszenia.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia następuje poprzez:
  1. wypełnienie odpowiedniego formularza, w tym podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe;
  2. kliknięcie w ikonę „dodaj ogłoszenie” lub podobną;
  3. oraz w odniesieniu do ogłoszeń płatnych dokonanie płatności.
 3. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w serwisie niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za usługę.
 4. Publikacja ogłoszenia trwa 30 dni, z zastrzeżeniem możliwości zakończenia emisji ogłoszenia przez usługobiorcę oraz z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.
 5. Zarejestrowany użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć publikację opublikowanego przez siebie ogłoszenie.
 6. Zakończenie publikacji ogłoszenia przez użytkownika, bez względu na jego formę, nie uprawnia użytkownika do żadnych roszczeń względem właściciela, w tym przede wszystkim do żądania zwrotu całości lub części płatności za publikacje ogłoszenia.
 7. Po zakończeniu emisji ogłoszenia niezależnie od przyczyny, ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce konta, gdzie dostępne jest dla użytkownika przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 8. Ogłoszenie opublikowane w serwisie jest dostępne dla wszystkich użytkowników. Wraz z ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz aplikacyjny, za pośrednictwem którego zainteresowani użytkownicy będą mieli możliwość zgłoszenia się na ogłoszenie. W razie otrzymania zgłoszenia usługodawca poinformuje usługobiorcę o nowej aplikacji, drogą mailową, na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
 9. Treść ogłoszenia nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych i dobrych obyczajów, a także zawierać treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim. Treść ogłoszenia nie może wprowadzać osób korzystających z serwisu w błąd, ani mieć na celu korzystanie z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew regulaminowi.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania publikacji ogłoszenia naruszającego zapisy niniejszego regulaminu, poprzez jego wstrzymanie lub zakończenie publikacji, w sposób prowadzący do tego, że treść ogłoszenia nie będzie widoczna ani dostępna dla użytkowników.
 11. Wstrzymanie lub zakończenie publikacji ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez użytkownika ogłoszeń.
 12. Z momentem publikacji ogłoszenia użytkownik udziela usługodawcy niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia. Ze względu na specyfikę Internetu usługodawca nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu innym użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z serwisem.
 13. Treść każdego ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez właściciela. Nie może ona zawierać słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
 14. Każde ogłoszenie powinno zostać przypisane przez użytkownika do właściwej kategorii.
 15. W treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza.
 16. W treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich, jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak arbeitlandia.eu (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet).
 17. O treści ogłoszenia decyduje usługobiorca, przy czym usługobiorca będący pracodawcą powinien uwzględnić we własnym zakresie konieczność ewentualnego dodania do ogłoszenia treści wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako administrator danych potencjalnych kandydatów, którzy zdecydują się z nim skontaktować.
 18. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić zgodność procesu rekrutacyjnego z powszechnie obowiązującym prawem we własnym zakresie. Pracodawca przyjmuje do wiadomości, że właściciel nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między pracodawcą a kandydatem, w szczególności właściciel nie odpowiada za działania zewnętrznych stron, serwisów i aplikacji pracodawcy, do których użytkownik zostanie odesłany.
 19. Szczegółowe informacje dotyczące usługi publikacji ogłoszenia znajdują się w tabeli usług i cen.

§8. Dodatkowe usługi elektroniczne – pakiety ogłoszeń oraz abonament

 1. Zarejestrowani użytkownicy mogą publikować ogłoszenia w serwisie w ramach uprzednio wykupionych usług pakietów ogłoszeń (kredytów) oraz abonamentu.
 2. Pakiety ogłoszeń (kredyty) określają liczbę ofert pracy, które mogą zostać opublikowane przez użytkownika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Abonament określa liczbę ofert pracy, które mogą zostać opublikowane przez użytkownika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, we wskazanym w abonamencie okres czasu.
 4. Informacje o dostępnych dla danego użytkownika pakietach i/lub abonamentach dostępne są w ramach usługi konta użytkownika, w zakładce „stan konta”.
 5. W pozostałych kwestiach dotyczących publikacji ogłoszeń w ramach pakietów lub abonamentu stosuje się odpowiednio zapisy §7. powyżej.
 6. W skład pakietów oraz abonamentu wchodzić mogą także usługi promowania ofert, o których mowa w §9. niniejszego regulaminu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące pakietów i abonamentu znajdują się w tabeli usług i cen.

§9. Dodatkowe usługi elektroniczne – promowanie ofert

 1. W celu zwiększenia atrakcyjności ogłoszeń użytkownik korzystać może z płatnych usług promowania ofert, w postaci ofert promowanych oraz ofert podświetlanych, zwanych dalej „dodatkami” lub „usługami promowania”, szczegółowo opisanych w tabeli usług i cen.
 2. Użytkownik może skorzystać z każdej z usług promowania w momencie publikacji ogłoszenia lub w trakcie jego emisji. Wybrany przez użytkownika dodatek jest realizowany wzglądem pojedynczego, wybranego przez użytkownika ogłoszenia.
 3. Czas emisji (okres publikacji) poszczególnych dodatków może być różny i nie musi być tożsamy z okresem publikacji powiązanego z danym dodatkiem ogłoszenia. Jednakże, jeśli łączny czas emisji dodatków jest dłuższy, niż okres publikacji powiązanego z nimi ogłoszenia, czas emisji ostatniego z zakupionych dodatków ulega skróceniu do długości odpowiadającej okresowi publikacji ogłoszenia.
 4. W przypadku wskazanym w pkt. 3 powyżej użytkownik nie ma prawa do wykorzystania pozostałego czasu emisji dodatku w stosunku do innego ogłoszenia, a także nie ma prawa do żądania od usługodawcy zwrotu całości lub części środków;
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usług promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania ogłoszeniem lub jego przedmiotem.
 6. Usługi promowania ofert mogą zostać wykupione w ramach pakietów lub abonamentu, łącznie lub niezależnie od wykupionych ofert pracy, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.

§10. Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych usług odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w serwisie lub tabeli usług i cen są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności w serwisie dokonywane są z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej usługi odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez właściciela. Rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej usługi odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku właściciela.
 3. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi oraz poprzez dyspozycję płatności z portfela.
 4. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności (za wyjątkiem płatności z portfela) wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Właściciel nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Właściciel nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 5. Świadczenie usług przez właściciela na rzecz użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na koncie niezbędnych do wystawienia przez usługodawcę faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.
 7. Domyślną formą udostępniania użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 8. Właściciel na warunkach określonych w niniejszym regulaminie udostępnia użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich użytkownikowi w ramach konta umożliwiając ich pobranie przez użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 9. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość poprzez uprzedni kontakt z usługodawcą, za pośrednictwem adresu e-mail: info@arbeitlandia.eu. Żądanie udostępnienia faktury VAT w formie papierowej wyklucza możliwość udostępnienia użytkownikowi faktury w formie elektronicznej, w odniesieniu do usług, które obejmuje faktura w formie papierowej.

§11. Portfel

 1. W ramach usługi konta użytkownicy mogą bezpłatne korzystać z usługi portfela, pozwalającej na uproszczenie rozliczeń z usługodawcą, z tytułu zamówionych usług odpłatnych. Usługa portfela nie stanowi usługi płatniczej, a przydzielone w jej ramach jednostki nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług płatniczych.
 2. W ramach usługi portfela dostępne są następujące funkcje:
  1. Konto przedpłacone – określające wysokość środków pieniężnych, jakie użytkownik może wykorzystać celem uregulowania należności za dowolną, zamawianą przez użytkownika, usługę odpłatną;
  2.  
  3. Abonament – określający rodzaj i liczbę wykupionych przez użytkownika usług odpłatnych oraz okres czasu, w którym wskazane usługi mogą zostać wykorzystane (aktywowane);
  4.  
  5. Stan kredytów – określający rodzaj i liczbę wykupionych przez użytkownika usług odpłatnych.
  6.  
 3. Korzystanie z portfela odbywa się na następujących zasadach:
  1. użytkownik dokonuje zakupu określonych pakietów lub abonamentu lub „doładowuje” portfel (konto przedpłacone) poprzez wpłatę na rachunek usługodawcy środków pieniężnych, na podstawie złożonego zamówienia, zgodnie z tabelą usług i cen;
  2. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku usługodawcy przypisuje on do portfela danego użytkownika sumę jednostek równą wpłaconej kwocie (w odniesieniu do funkcji konta przedpłaconego) lub umożliwia dostęp do zamówionego i opłaconego abonamentu lub pakietu (stan kredytów);
  3. suma środków lub przedpłaconych usług jest aktualizowana na bieżąco po każdej operacji dokonanej przez użytkownika skutkującej zmianą jej wysokości, w tym przede wszystkim w związku ze skorzystaniem z oferowanych usług odpłatnych (w razie dokonania płatności jednostkami z portfela dokonywane jest potrącenie ceny należnej z tytułu świadczenia danej usługi odpłatnej obciążając portfel użytkownika odpowiednią kwotą lub zmniejszenie liczby dostępnych usług danego rodzaju;
  4. użytkownik zachowuje pełną i wyłączną swobodę dysponowania środkami przypisanymi do jego portfela przez cały okres obowiązywania umowy usługi konta pod warunkiem, że konto jest aktywne.
 4. Użytkownik nie może, bez względu na przyczynę, zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet portfela, co dotyczy zarówno środków dostępnych w ramach konta przedpłaconego, jak i środków przeznaczonych na zakup abonamentu lub pakietu, nawet wtedy, kiedy nie zostały one wykorzystane, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
 5. Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może w każdym czasie zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet portfela, w wysokości nieprzekraczającej jego salda uwzględniającego dokonane przez użytkownika płatności i doładowania. Żądanie to jest realizowane poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@arbeitlandia.eu. Zwrot środków zostanie dokonany bez zbędnego opóźnienia, przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą do wpłaty metodą płatności.
 6. W przypadku rozwiązania umowy konta z użytkownikiem będącym konsumentem, przepisy pkt. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

§12. Działania bezprawne i niezgodne z regulaminem

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość serwisu, konta lub kont innych użytkowników, czy też w elementy informatyczne serwisu;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. niewprowadzania osób korzystających z serwisu oraz usługodawcy w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji albo zatajenie istotnych informacji;
  4. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności serwisu, korzystania z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew regulaminowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w punkcie 1 powyżej na każdym etapie korzystania z serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych użytkowników.
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu serwisu i bez udziału właściciela, a właściciel nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.
 4. W razie zmian w treści ogłoszenia dokonanych przez użytkownika po jego publikacji w serwisie, właściciel uprawniony jest do edytowania treści niezgodnych z regulaminem lub usunięcia ogłoszenia.
 5. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia regulaminu, właściciel może:
  1. niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności ogłoszenie, a także związane z nią dodatki, w taki sposób, że treść nie będzie widoczna ani dostępna dla użytkowników, gości oraz w panelu konta danego użytkownika;
  2. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  3. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści regulaminu;
  4. postanowienia punktu 5.3. powyżej nie stosuje się, jeżeli z zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji, o których mowa w tym punkcie.
 6. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu, poprzez złożenie sprzeciwu od informacji o blokadzie danej treści. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z regulaminem danej treści:
  1. zablokowana treść zostaje przywrócona, a użytkownik będzie mógł podjąć decyzję o jej dalszej publikacji lub przesłaniu za pośrednictwem serwisu;
  2. jeżeli zablokowana treść była objęta jedną z usług odpłatnych, pobrana wcześniej opłata za emisję będzie zwracana na konto użytkownika, z możliwością ich wykorzystania do ponownego skorzystania z usług serwisu, w terminie 60 dni od dnia zwrotu.
 8. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, za bezzasadny lub niewniesienia przez użytkownika sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji nt. blokady:
  1. zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z serwisu;
  2. jeżeli zablokowana treść była objęta jedną z usług odpłatnych, pobrana wcześniej opłata za emisję będzie zwracana na konto użytkownika, z możliwością ich wykorzystania do ponownego skorzystania z usług serwisu, w terminie 60 dni od dnia zwrotu.
 9. Właściciel uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta, jeśli zaistniało podejrzenie, że za ich pośrednictwem mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników w ramach serwisu, jak również w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię właściciela lub w inny sposób mu szkodzi.
 10. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego użytkownika lub różnych użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych kont, właściciel może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, usunąć konto lub konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zablokowanie konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności;
  2. usunięcie konta oznacza utratę przez użytkownika możliwości zalogowania się do konta.
 11. Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady lub usunięcia, najpóźniej z chwilą, gdy staną się one skuteczne, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem powodów tej decyzji oraz jej podstaw wynikających z treści regulaminu.
 12. Procedura opisana w niniejszym paragrafie pozostaje bez wpływu na prawo użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z §13. regulaminu.

§13. Reklamacje

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny użytkownik lub gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z właścicielem na adres: marketing@arbeitlandia.eu, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Niezależnie od powyższego użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez właściciela usług świadczonych na podstawie regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: marketing@arbeitlandia.eu lub pisemnie na adres właściciela.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika przypisany do konta, szczegółowe wskazanie usługi, której dotyczy reklamacja, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, właściciel zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 31 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 5. powyżej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta, chyba, że użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu, z zastrzeżeniem następujących zasad:
  1. użytkownicy posiadający konto w serwisie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmieniony regulamin wiąże użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego, tj. klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia;
  2. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;
  3. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw użytkownika związanych z nabytymi usługami odpłatnymi. Usługi odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Do usług odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę konta.
 4. Właściciel zastrzega, że każdy okres, o którym mowa w regulaminie oraz tabeli usług i cen, w szczególności choć niewyłącznie w odniesieniu do emisji usług odpłatnych, może być opóźniony o 30 minut, ze względów technicznych.
 5. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Znaki handlowe usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między właścicielem a użytkownikami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t. ze zm.).

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.