Jak ocenieć znajomość języka niemieckiego w CV?

Aktualne oferty pracy w Niemczech zajmują sporą część wszystkich ogłoszeń o pracy za granicą. Bardzo dużo jest ogłoszeń dotyczących opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza w Niemczech, Anglii, we Włoszech. W każdym ogłoszeniu o pracę stawiany jest warunek – znajomość języka obcego.

Praca w opiece w Niemczech, a znajomość języka niemieckiego

W pracy w opiece za granicą znajomość języka, oprócz umiejętności praktycznych i predyspozycji zawodowych, jest dużo ważniejsza, niż w innych branżach. Opiekun musi przecież rozpoznać potrzeby osoby starszej – zrozumieć, czy poprosiła o podanie picia, czy jest głodna, czy boli ją brzuch czy chce, żeby wezwać lekarza. Z drugiej strony, opiekunka musi potrafić wezwać w razie potrzeby lekarza, pogotowie, zrealizować receptę, zrobić zakupy, zapytać o drogę. Znajomość języka jest ważna także dla dobra samej opiekunki – może nawiązać kontakty towarzyskie, nie czuje się nieswojo czy źle, gdy słyszy wokoło tylko niezrozumiałe słowa, potrafi wytłumaczyć córce podopiecznego, że ma za dużo obowiązków i potrzebuje wsparcia.

Dodatkowo osoby starsze w swojej chorobie czy ograniczeniach mentalnych wynikających z wieku, szybko się niecierpliwią, nie chcą albo nie potrafią powtórzyć swojej wypowiedzi wolno i wyraźnie, co często prowadzi do występowania niechęci a nawet agresji wobec opiekunki.

Praca opiekunki osób starszych zagranicą jest ciężka i obciążająca psychicznie przez to, że jesteśmy za granicą, z dala od bliskich, nasi podopieczni często przysparzają nam dużo kłopotów a bariera językowa dodatkowo niekorzystnie pogłębia ta trudną sytuację.

Dlatego każdy, kto chce znaleźć pracę w opiece w Niemczech powinien zadbać oto, aby opanować chociażby w podstawowym stopniu język niemiecki.

 

Ocena umiejętności językowych

Właściwa ocena własnych umiejętności językowych to problem, z jakim często spotykają się opiekunki osób starszych. Życzliwa postawa Niemców, którzy chwalą nas za każdą próbę wypowiedzi po niemiecku powoduje często, że opiekunka nie podnosi swoich kwalifikacji językowych pomimo wieloletniej pracy w opiece zagranicą, ponieważ wydaje jej się, że świetnie sobie już radzi ima nieobiektywne spojrzenie na swoje umiejętności. W pracy „na czarno” znajomość języka nie była taka ważna, ale obecnie w każdej branży, również w opiece nad osobami starszymi lepszą i lepiej płatną pracę znajdą te opiekunki, które będą miały lepszą znajomość języka.

Unia Europejska opracowała wytyczne do samooceny znajomości języka, które przedstawiamy poniżej (dotyczą one wszystkich języków obcych, nie tylko niemieckiego), którymi można posługiwać się w CV. Przeanalizowanie własnych umiejętności językowych według tych zasad pozwoli z pewnością realnie ocenić własne kompetencje i będzie stanowić zachętę do dalszej nauki.

 

Skala znajomości języka niemieckiego - europejskie CV

Przy szukaniu pracy w opiece nad osobami starszymi w Niemczech należy w CV poinformować przyszłego pracodawcę oto czy znamy niemiecki w stopniu podstawowym, czy komunikatywnie, czy dobrze. W CV (Lebenslauf) nie musimy posługiwać się unijnymi oznaczeniami, ponieważ w branży opieki nad osobami starszymi używa się najczęściej powyższych ogólnych określeń. Właściwa ocena znajomości języka następuje tu bowiem podczas rozmów rekrutacyjnych. Stopniowanie Unii Europejskiej będzie oznaczało odpowiednio:

 • podstawowa znajomość języka – grupa A1, A2 (Grundstufe)
 • komunikatywna znajomość języka – grupa B1, B2 (kommunikativ)
 • dobra znajomość języka – grupa C1, C2 (gut)

Poszczególne stopnie obejmują łączne występowanie takich kompetencji językowych jako rozumienie, mówienie i pisanie. Wśród opiekunek osób starszych często spotykanym zjawiskiem jest np. relatywnie dobra znajomość języka w mowie, ale bez umiejętności pisania i czytania. Jest to zjawisko charakterystyczne dla tych opiekunek, które uczyły się języka ze słuchu. W takiej sytuacji przy szukaniu pracy w opiece, trzeba zwrócić uwagę na to, czy pracodawca nie będzie od nas wymagał np. czytania osobie starszej nagłos książek lub gazet. Właśnie ze względu na tą branżową specyfikę w CV łatwiej jest podać ogólne określenie znajomości języka według wyżej przedstawionych określeń.

Zachęcamy jednak do samooceny stopnia zaawansowania znajomości języka według kryteriów unijnych!

 

Stopień znajomości języka A1:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • potrafię zrozumieć pojedyncze słowa lub zwroty, które dotyczą bezpośrednio mojej osoby ( jak się nazywam, ile mam lat, gdzie mieszkam), pod warunkiem, że ktoś mówi do mnie wolno i wyraźnie.

czytanie:

 • potrafię przeczytać i zrozumieć tylko niektóre wyrazy i zwroty umieszczone na szyldach na sklepach, w reklamach, na plakatach (np. Post, Rauchen verboten, Bahnhof)

Mówienie:

udział w rozmowie

 • sam potrafię mówić tylko pojedynczymi słowami, czasami prostym zdaniem. Rozumiem co się do mnie mówi wtedy, jeżeli ktoś mówi wolno i wyraźnie, jest gotowy do powtórzenia wypowiedzi kilkukrotnie i stara się tą wypowiedź zmieniać i upraszczać tak długo, że dojdziemy do porozumienia

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię opowiedzieć tylko podstawowe sprawy osobie i rodzinie oraz o tym, gdzie mieszkam

Pisanie:

 • potrafię napisać proste pozdrowienia na kartce pocztowej i wypełnić niektóre formularze w zakresie pytań o wiek, adres, obywatelstwo itp.

 

Stopień znajomości języka A2

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • rozumiem proste zdania i często powtarzane zwroty, które dotyczą bezpośrednio mojej osoby lub wykonywanej przeze mnie pracy, pod warunkiem, że są one krótkie, wypowiedziane wyraźnie i wolno, nie rozumiem dokładnie słów, ale domyślam się, jaki jest ogólny sens wypowiedzi.

czytanie:

 • potrafię przeczytać tylko bardzo krótkie, proste teksty w przewidywalnym kontekście, to znaczy, jak mogę się częściowo domyślić, czego dotyczą, np. ogłoszenia w gazecie, menu w restauracji, informacje na planie miasta i rozkładzie jazdy. Potrafię przeczytać prosty, krótki list do mnie.

Mówienie:

udział w rozmowie

 • potrafię się porozumieć w prostych codziennych sprawach, które dotyczą wymiany podstawowych informacji albo konkretnych czynności, związanych z tym, z czym mam na co dzień co czynienia – praca, dom, pogoda, kupno biletów. Potrafię rozpocząć prostą rozmowę, ale nie rozumiem odpowiedzi na tyle, żeby tą rozmowę dalej rozwijać.

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię opowiedzieć w określonym, wyuczonym porządku osobie, swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, wykształceniu, swoim zawodzie i wykonywanej pracy

Pisanie:

 • potrafię napisać krótkie, proste informacje, sporządzić notatkę (jestem w kinie, wracam o 15, kup chleb, jutro nie przyjdę). Potrafię napisać krótki osobisty list, np. podziękować za udzieloną pomoc.

 

Stopień znajomości języka B1:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • rozumiem główne punkty wypowiedzi, jeżeli używane jest standardowe słownictwo a wypowiedzi są poprawne i wypowiedziane z dobrą dykcją, niezbyt szybko, np. główne wiadomości w radiu, w telewizji na tematy powszechnie znane, albo związane z moją pracą zawodową czy zainteresowaniami

czytanie:

 • potrafię przeczytać i zrozumieć ogólnie teksty, w których jest używane słownictwo bardzo popularne albo związane z moją praca zawodową

Mówienie:

udział w rozmowie

 • potrafię sobie jakoś poradzić w większości sytuacji, z którymi się często spotykam. Bez przygotowania mogę brać udział w rozmowach, które dotyczą niektórych spraw codziennych, mojej pracy zawodowej, mojej rodziny i zainteresowań.

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię układać krótkie wypowiedzi w różnych sprawach związanych z dniem codziennym i pracą zawodową, w tym opisywać swoje wrażenia i opinie i krótko je uzasadnić, np. na temat przeczytanej książki

Pisanie:

 • potrafię wypowiedzieć się na piśmie krótko, ale w postaci pełnych zdań na tematy, które są mi dobrze znane, np. na tematy zawodowe. Jestem wstanie napisać osobisty list, w którym opiszę swoje przeżycia i emocje

 

Stopień znajomości języka B2:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • rozumiem większość wypowiedzi, jeżeli używane jest standardowe słownictwo, np. większość wiadomości w radiu, w telewizji ale także reportaże na tematy powszechnie znane, albo związane z moją pracą zawodową czy zainteresowaniami. Mogę oglądać filmy i zrozumieć dużo z tego, co się w nich mówi.

czytanie:

 • potrafię przeczytać i zrozumieć artykuły i teksty, w których przedstawiony jest jasny punkt widzenia, albo które zawierają konkretnie sformułowane wnioski. Potrafię przeczytać i zrozumieć teksty literatury współczesnej

Mówienie:

udział w rozmowie

 • potrafię na tyle spontanicznie i płynnie wypowiedzieć się, że mogę nie tylko prowadzić rozmowę na ściśle określony, konkrety temat, ale mogę również wziąć udział w dyskusji, czyli przedstawić własny punkt wiedzenia, używać argumentów, omawiać swoje emocje i wrażenia i zostać zrozumiany przez rozmówcę, dla którego język, którego używam jest językiem ojczystym

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię wypowiedzieć się w taki sposób, że mogę przedstawić kompleksowo większość zagadnień, podkreślić najważniejsze aspekty wypowiedzi oraz przedstawić i omówić własne wnioski i propozycje

Pisanie:

 • potrafię na piśmie przedstawić zagadnienia związane z wieloma sprawami, głównie tymi, które mnie interesują lub dotyczą mojego zawodu, w tym potrafię sformułować na piśmie wnioski i własne uwagi. Potrafię pisać listy i jasno wyrazić się w nich pisemnie na temat własnych doświadczeń i odczuć.

 

Stopień znajomości języka C1:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • nadążam zrozumieniem dłuższych wypowiedzi i rozumiem z nich prawie wszystko, także jeżeli nie są bardzo wyraźne imają rozbudowaną formę. Bez większego problemu rozumiem filmy i audycje radiowe i telewizyjne.

czytanie:

 • potrafię przeczytać i zrozumieć długie artykuły także na tematy, na których się nie znam i które nie są jednoznaczne. Odróżniam w nich styl i formy literackie. Potrafię przeczytać i zrozumieć większość tekstów technicznych.

Mówienie:

udział w rozmowie

 • potrafię spontanicznie i płynnie odpowiadać, bez przygotowywania sobie słownictwa, naprawie każdy temat, zużyciem w większości najbardziej typowych i powszechnie używanych słów. Potrafię swobodnie brać udział w rozmowach na każdy temat, czy to w miejscu pracy, czy wżyciu prywatnym. Potrafię swobodnie inicjować rozmowy na każdy temat i rozwijać je, także w sferze opisywania osobistych odczuć, wrażeń, wyrażania odmiennego od rozmówcy zdania i uzasadniania własnego stanowiska.

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię płynnie wypowiedzieć się na każdy temat, poprawnie i bez większego zastanowienia formułując zdania i zachowując sens i logikę wypowiedzi.

Pisanie:

 • potrafię na piśmie wypowiadać się na każdy temat, opisać jasno swoje poglądy, stanowisko czy ocenę sytuacji a dodatkowo potrafię dobrać dobrać styl wypowiedzi pisemnej do odbiorcy (list prywatny, pismo urzędowe, referat).

 

Stopień znajomości języka C2:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • nie mam żadnych problemów ze zrozumieniem nawet szybkiej czy niewyraźnej mowy, czasami potrzebuję tylko chwilę, żeby przywyknąć do szczególnego akcentu czy wady wymowy.

czytanie:

 • potrafię bez specjalnego wysiłku przeczytać ze zrozumieniem każdy tekst, także zawierający treści abstrakcyjne, bez względu na to, czy będzie to instrukcja obsługi czy dzieło literackie

Mówienie:

udział w rozmowie

 • potrafię bez ograniczeń tematycznych rozmawiać i dyskutować, prowadzić spory i przedstawiać swój punkt wiedzenia. Nawet, jeżeli zabraknie mi jakiegoś konkretnego słowa, potrafię tak zmienić wypowiedź, że nikt tego nie zauważy

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię jasno, logicznie wypowiedzieć się na każdy temat, dobierając bez wysiłku nie tylko słowa, ale również styl wypowiedzi

Pisanie:

 • potrafię na piśmie wypowiadać się na każdy temat poprawnie, bez wysiłku, stylistycznie. Potrafię pisać pisma z roszczeniami, fachowe artykuły, opowiadania, opracowania tekstów, recenzje.

 

 

Zobacz również:

Jak napisać CV po niemiecku – dane personalne i kontaktowe

Praca w opiece w Niemczech jest specyficznym rynkiem pracy i wymaga specyficznego podejścia również do przygotowania CV (Lebenslauf). Sprawdź, jak opisać dane personalne i kontaktowe w niemieckim CV.

Każdy trochę zna język niemiecki

Każda opiekunka zna trochę język niemiecki – czyli o słowach podobnie brzmiących w języku polskim i niemieckim. Każda z osób, czy to z pośród starających się o pracę w charakterze opiekunki/opiekuna osób starszych w Niemczech, czy to z grona już pracujących w tym...

Niemiecki jest łatwy

Każda z osób która pracuje w opiece nad osobami starszymi w Niemczech, dobrze zdaje sobie sprawę z faktu, jak ważna jest znajomość języka niemieckiego. Pracuje się przecież w innym kraju i trzeba umieć się porozumieć, zadbać o bezpieczeństwo podopiecznego i swoje również.

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.