Polityka prywatności oraz polityka dotycząca cookies i podobnych technologii serwisu internetowego arbeitlandia.eu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „polityką prywatności”, zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w serwisie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies oraz podobnych technologii, w tym narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest CareWork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 60-741 Poznań, ul. Głogowska 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277651, posiadająca numer NIP 7792307426 – zwana dalej „administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą serwisu internetowego oraz jego właścicielem.
 3. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Jadwiga Wawrzynowicz, e-mail: rodo;.
 4. W związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  1. zawieranie umów z administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu oraz w regulaminie serwisu i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej z administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu lub w jego regulaminie;
  2. obowiązki ustawowe administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie ze wskazanym w pkt. 4 powyżej Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Pojęcia stosowane w niniejszej polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w regulaminie serwisu internetowego arbeitlandia.eu, który dostępny jest na stronie internetowej serwisu.

§2. Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 1 powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego przez administratora są wskazane w dalszych zapisach polityki prywatności.

§3. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika w serwisie internetowym.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujące okresy:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie usługi elektronicznej, nie dłużej niż do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.
  Marketing, marketing usług własnych, cele marketingowe (w tym przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora lub Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek administratora, jego serwisu internetowego oraz dążeniu do świadczenia usług elektronicznych Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych.
  Korzystanie ze strony serwisu internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony serwisu internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.
  Korzystanie z serwisu – świadczenie usług elektronicznych na rzecz kandydatów oraz pracodawców Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony serwisu internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.
  Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w serwisie internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w serwisie celem poprawy jego funkcjonowania i zwiększenia zasięgu świadczonych usług elektronicznych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.
 3. Gromadzone dane będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych.
 4. Dane przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
 5. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii.
 6. Dane osobowe związane z kontem użytkownika przechowujemy przez czas jego posiadania w serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po zamknięciu konta możemy przechowywać dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).
 7. Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§4. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów

 1. Zgodnie z definicją podaną w regulaminie serwisu internetowego arbeitlandia.eu kandydat, tj. użytkownik lub gość przeglądający dostępne w serwisie oferty pracy lub korzystający z dedykowanych kandydatom funkcjonalności serwisu, może za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przesłać zgłoszenie aplikacyjne do pracodawcy.
 2. Zgłoszenie aplikacji na konkretne ogłoszenie wymaga akceptacji regulaminu serwisu oraz jego polityki prywatności i tym samym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych kandydata wybranemu pracodawcy.
 3. Od momentu przekazania swoich danych osobowych wybranemu pracodawcy, pracodawca w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych staje się odrębnym od usługodawcy administratorem tych danych osobowych na cele rekrutacji i ewentualnie na inne cele wyznaczone zgodnie z prawem przez pracodawcę. Pracodawca może zapisać dane kandydata poza kontem i przypisać im własny okres retencji poza serwisem.
 4. W związku z powyższym, usługodawca odpowiada jako administrator danych osobowych wyłącznie za przetwarzanie danych kandydata w ramach własnej działalności opisanej w regulaminie i niniejszej polityce prywatności.

§5. Odbiorcy danych w serwisie internetowym

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez administratora usług elektronicznych konieczne jest korzystanie przez administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców - administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku usługobiorcy, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez usługobiorcę;
  2. dostawcy usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej administratorowi) – administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  4. spółki powiązane – administrator może udostępnić dane powiązanym podmiotom, które pomagają mu świadczyć usługi związane z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą;
  5. dostawcy usług marketingowych i analitycznych – w celu ulepszania naszych usług, możemy udostępniać informacje o użytkownikach w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych;
  6. organy ścigania, organy nadzorcze i inne – możemy ujawnić wybrane dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych;4
  7. inni użytkownicy – w sytuacji, gdy korzystasz usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi użytkownikami udostępniamy dane w zakresie związanym z taką usługą;
  8. informacje dostępne publicznie – korzystając z funkcjonalności serwisu możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla jego pozostałych użytkowników, w tym gości.

§6. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres administratora wskazany w par. 1 niniejszej polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu internetowego.

§7. Komunikacja i marketing

 1. W celu realizacji poszczególnych usług elektronicznych właściciel może komunikować się z użytkownikami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pomocą powiadomień związanych z usługami/serwisem. Komunikacja może mieć na celu m.in. potwierdzenie rejestracji lub informowanie o aplikacji. W określonych przypadkach, kiedy wysyłanie takich komunikatów jest konieczne, użytkownik może nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.
 2. Biorąc pod uwagę uzasadniony interes usługodawcy, polegający na rozwoju serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach, właściciel może komunikować się z użytkownikami celem zebrania informacji w zakresie oceny jakości usług świadczonych w ramach serwisu. Działaniom tego typu użytkownik ma prawo się sprzeciwić.
 3. Właściciel komunikować będzie się z użytkownikami (zarówno zarejestrowanymi, jak i posiadającymi status gościa), jeśli pozostawią oni swoje dane kontaktowe w związku z zadanym pytaniem lub przekazaną prośbą, w zależności od celu pozostawienia danych. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.
 4. Komunikacja marketingowa będzie realizowana, na podstawie zgłoszonej usługodawcy chęci jej otrzymywania, w szczególności poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu. Każdy użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej.
 5. W odniesieniu do podmiotów nie będących użytkownikami serwisu, właściciel może się z nimi kontaktować, jeśli ich dane zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich. Kontakt taki ma na celu zapytanie o możliwość przedstawienia oferty nawiązania współpracy (także pocztą tradycyjną).

§8. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje dotyczące użytkowników, w tym zwłaszcza ich dane osobowe, były przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 2. Usługodawca wdraża odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych, w tym ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury w celu ochrony danych przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.

§9. Profilowanie w serwisie internetowym

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w serwisie internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych działaniach w serwisie, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty serwisu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też lepszych warunków w serwisie internetowym.
 3. Profilowanie w serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na jego stronie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w serwisie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. rabat.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§10. Cookies i analityka w serwisie internetowym

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający serwis internetowy).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu internetowego;
  3. dostosowywania zawartości strony serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu internetowego;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu internetowego;
  5. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających serwis internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome; w przeglądarce Firefox; w przeglądarce Internet Explorer; w przeglądarce Opera; w przeglądarce Safari; w przeglądarce Microsoft Edge.
 6. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics, dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają administratorowi analizować ruch w serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie gromadzi takie dane, jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie serwisu internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian lub aktualizacji polityki prywatności oraz polityki dotyczącej cookies i podobnych technologii serwisu internetowego arbeitlandia.eu. O każdej istotnej zmianie użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną w serwisie internetowym lub bezpośrednio, przy wykorzystaniu adresu e-mail.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Po kliknięciu w odnośnik, użytkownik zostanie przekierowany na inną stronę lub aplikację, z których każda posiada własna politykę prywatności, na którą administrator nie ma wpływu i za którą nie jest odpowiedzialny. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego administratora.
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, skontaktuj się z administratorem pod adresem e-mail: rodo@carework.pl; poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub listownie: CareWork Sp. z o. o. Sp. k., ul. Głogowska 84, 60-741 Poznań.
 4. Organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.