Tabela usług i cen serwisu internetowego arbeitlandia.eu

§1. Wprowadzenie

 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą korzystać z oferowanych w jego ramach odpłatnych (dodatkowych) usług elektronicznych.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej „tabelą”, określa podstawowe usługi odpłatne oraz ich ceny, z zastrzeżeniem, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, względem swoich obecnych lub potencjalnych klientów, właściciel może proponować inne niż wymienione poniżej usługi lub ich pakiety lub abonamenty, a także oferować inne niż wskazane poniżej ceny lub stosować rabaty od podanych cen.
 3. Wszystkie ceny podawane w serwisie lub w niniejszej tabeli są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 4. Pojęcia stosowane w niniejszej tabeli należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w regulaminie serwisu internetowego arbeitlandia.eu, który dostępny jest na stronie internetowej serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu.

§2. Ogłoszenia

 1. Użytkownicy mogą publikować w serwisie ogłoszenia płatne – oferty pracy zamieszczane na właściwej podstronie serwisu.
 2. Publikacja oferty pracy jest możliwa po wykupieniu przez użytkownika:
  1. pojedynczego ogłoszenia;
  2. pakietu ogłoszeń (kredytów);
  3. abonamentu.
 3. Zakup pojedynczego ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w serwisie, w tym przy wykorzystaniu środków przedpłaconych, dostępnych w portfelu w ramach konta użytkownika.
 4. Zakup pakietu ogłoszeń oraz abonamentu wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: marketing@arbeitlandia.eu.
 5. Aktywacja płatnego ogłoszenia, w zależności od wybranej formy płatności, następuje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za usługę.
 6. Publikacja pojedynczego ogłoszenia trwa 30 dni, z zastrzeżeniem możliwości zakończenia emisji ogłoszenia przez usługobiorcę oraz usługodawcę, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 7. Pakiet ogłoszeń (kredyty) określa liczbę wcześniej opłaconych ofert pracy, które mogą zostać opublikowane przez użytkownika.
 8. Abonament określa liczbę wcześniej opłaconych ofert pracy, które mogą zostać opublikowane przez użytkownika, we wskazanym w abonamencie okres czasu. Po upływie wskazanego w abonamencie okresu czasu (ważności abonamentu) możliwość publikacji ogłoszeń ulega dezaktywacji. W przypadku dezaktywacji właściciel nie zwraca środków finansowych przeznaczonych na zakup abonamentu. Końcowy termin ważności abonamentu określa ostatni dzień, w którym nowe ogłoszenie może zostać opublikowane. Czas emisji ogłoszenia opublikowanego w ramach abonamentu jest tożsamy z czasem publikacji wskazanym w pkt. 6 powyżej.
 9. Każda publikacja ogłoszenia z zakupionego pakietu lub abonamentu powoduje ich zmniejszenie o jedną jednostkę.
 10. W skład pakietów ogłoszeń (kredytów) oraz abonamentu wchodzić mogą także płatne usługi promowania ofert, o których mowa w §3. niniejszego dokumentu.
 11. Informacje o dostępnych dla danego użytkownika pakietach i/lub abonamentach oraz o stanie środków na koncie przedpłaconym dostępne są w ramach usługi konta użytkownika, w zakładce „stan konta”.
 12. Domyślną kolejnością wyświetlania ogłoszeń w serwisie jest kolejność ich dodawania, przy uwzględnieniu wybranej przez użytkownika kategorii, z zastrzeżeniem możliwości wykupienia przez użytkowników usług promowania opisanych w §3. oraz dostępnych dla użytkowników funkcji filtrowania oraz sortowania ogłoszeń.
 13. Pracodawcy korzystający z usługi publikacji ofert pracy w serwisie dodatkowo korzystają z elektronicznej usługi profilu pracodawcy, która opisana została w §4. tabeli usług i cen.
 14. Koszt publikacji pojedynczego ogłoszenia – płatnej oferty pracy z czasem emisji 30 dni wynosi 99,00 zł netto (+ VAT 23%).

§3. Promowanie ofert (dodatki)

 1. W ramach serwisu usługodawca umożliwia użytkownikom korzystanie z płatnych usług promowania ofert, zwanych dalej „dodatkami” lub „usługami promowania”, takich jak:
  1. promowanie – polegające na oznaczeniu oferty etykietą „promowana” oraz umieszczeniu jej na początku listy ogłoszeń w danej kategorii oraz na początku listy ogłoszeń właściwej dla filtrowania oraz sortowania zastosowanego przez użytkownika serwisu. Jeśli w serwisie opublikowana jest więcej niż jedna oferta promowana odpowiadająca danej kategorii/filtrowaniu/sortowaniu, do określenia ich pozycji stosuje się zasadę kolejności dodania, wskazaną w §2. pkt. 12. niniejszej tabeli;
  2. podświetlanie – polegające na umieszczeniu oferty na kolorowym tle i nie mające wpływu na kolejność jej wyświetlania, która będzie zgodna z kolejnością określoną w §2. pkt. 12. niniejszej tabeli;
  3. sponsorowanie – polegające na oznaczeniu oferty etykietą „sponsorowana”, umieszczeniu jej na kolorowym tle oraz wyświetlaniu przed regularną listą ogłoszeń w danej kategorii oraz przed regularną listą ogłoszeń właściwą dla filtrowania oraz sortowania zastosowanego przez użytkownika serwisu, tj. przed posiadającymi takie same cechy ofertami promowanymi, w obrębie wyróżnionego listingu oznaczonego nagłówkiem „oferty sponsorowane”. Jeśli w serwisie opublikowana jest więcej niż jedna oferta sponsorowana odpowiadająca danej kategorii/filtrowaniu/sortowaniu, do określenia ich pozycji stosuje się zasadę kolejności dodania, wskazaną w §2. pkt. 12. niniejszej tabeli.
 2. Usługi promowania wskazane w pkt. 1.1 oraz 1.2. powyżej można zakupić przy użyciu stosownego formularza dostępnego w serwisie, w tym przy wykorzystaniu środków przedpłaconych, dostępnych w portfelu w ramach konta użytkownika. Zakup dodatku wskazanego w pkt 1.3. powyżej wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: marketing@arbeitlandia.eu.
 3. Aktywacja dodatku, w zależności od wybranej formy płatności, następuje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za usługę, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
 4. Czas emisji (okres publikacji) każdego z dodatków wynosi 14 dni.
 5. Dodatki stanowią usługę elektroniczną komplementarną względem usługi publikacji ogłoszeń, co oznacza, że nie mogą one zostać wykorzystane, jeśli użytkownik nie posiada w serwisie aktualnie publikowanych, aktywnych ogłoszeń.
 6. W odniesieniu do każdego ogłoszeń użytkownik korzystać może z dodatków pojedynczo lub łącznie (np. ogłoszenie promowane może być jednocześnie podświetlane lub nie).
 7. W odniesieniu do każdego z ogłoszeń użytkownik może wykupić wybrany dodatek lub dodatki jednokrotnie lub wielokrotnie. W przypadku, kiedy dodatek w odniesieniu do wybranego ogłoszenia wykupiony zostanie wielokrotnie, serwis będzie je emitować jeden po drugim, do momentu upłynięcia łącznego czasu emisji zakupionych dodatków danego rodzaju lub do momentu zakończenia publikacji ogłoszenia, z którym dodatek jest powiązany.
 8. Jeśli łączny czas emisji zakupionego dodatku/dodatków jest dłuższy, niż okres publikacji powiązanego z nimi ogłoszenia, dodatek wygasa wraz z wygaśnięciem ogłoszenia, a jego ponowne wykorzystanie lub reaktywacja względem jakiegokolwiek ogłoszenia nie jest możliwe. W związku z wygaśnięciem dodatku/dodatków użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków poniesionych na jego zakup.
 9. W odniesieniu do dodatków powiązanych z ogłoszeniami, których emisja została wstrzymana lub zakończona przez użytkownika lub usługodawcę, zgodnie z zapisami regulaminu, pkt. 8. powyżej stosuje się odpowiednio.
 10. Płatne usługi promowania ofert (wskazane w pkt 1.1. oraz 1.2. powyżej) użytkownik zakupić może także w formie pakietów (kredytów) lub abonamentu – łącznie lub oddzielnie z ewentualnymi ogłoszeniami wchodzącymi w skład pakietu/abonamentu. Zakup pakietu lub abonamentu wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: marketing@arbeitlandia.eu.
 11. Koszt usługi promowania oferty pracy – pojedynczego ogłoszenia – obejmujący okres 14 dni emisji dodatku wynosi 59,00 zł netto (+ VAT 23%).
 12. Koszt usługi podświetlenia oferty pracy – pojedynczego ogłoszenia – obejmujący okres 14 dni emisji dodatku wynosi 29,00 zł netto (+ VAT 23%).

§4. Wizytówka i profil pracodawcy

 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu, posiadający status pracodawcy, mogą skorzystać z dodatkowej usługi wizytówki i profilu pracodawcy, tj. wizytówki firmy, która umieszczona zostanie na podstronie serwisu „znajdź pracodawcę” i prowadzić będzie do profilu pracodawcy.
 2. Profil pracodawcy zawierać może link do jego strony internetowej, logotyp, opis działalności, zdjęcia oraz filmy. Wizytówka zawierać będzie nazwę pracodawcy, jego adres oraz logotyp.
 3. Z usługi profilu pracodawcy korzystać mogą zarówno użytkownicy, którzy zamieszczają w serwisie ogłoszenia, o których mowa w §2. tabeli, jak i pracodawcy nie korzystający z wymienionej usługi.
 4. W odniesieniu do pracodawców zamieszczających oferty pracy w serwisie, usługa profilu pracodawcy jest usługą bezpłatną w okresie emisji ogłoszenia oraz przez okres 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia.
 5. W odniesieniu do pracodawców nie publikujących ogłoszeń w serwisie, usługa wizytówki i profilu pracodawcy jest usługą dodatkową i odpłatną, a jej wykupienie wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: marketing@arbeitlandia.eu.
 6. Profil pracodawcy tworzony jest przez użytkowników samodzielnie, przy wykorzystaniu narzędzia „profil pracodawcy” udostępnianego za pośrednictwem konta użytkownika.
 7. Zainteresowani pracodawcy mogą dodatkowo skorzystać z odpłatnej usługi zlecenia stworzenia profilu.
 8. Treść profilu pracodawcy musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz regulaminem serwisu, przepisy dotyczące treści ogłoszeń oraz wstrzymania lub zakończenia ich publikacji stosuje się odpowiednio.
 9. Czas emisji wizytówki i profilu pracodawcy określa umowa z usługobiorcą.

§5. Banery reklamowe

 1. Serwis umożliwia jego użytkownikom korzystanie z usługi elektronicznej banerów reklamowych, tj. publikacji w ramach serwisu reklamy graficznej (elementu graficznego), zachęcającego do zapoznania się z zamieszczonym na nim przekazem oraz przenoszącego (po kliknięciu) użytkownika do promowanej strony internetowej.
 2. Banery reklamowe są usługą odpłatną, a jej wykupienie wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: marketing@arbeitlandia.eu.
 3. Serwis oferuje następujące lokalizacje oraz wymiary banerów reklamowych:
  1. Strona główna serwisu, pod wyświetlanymi wybranymi ofertami pracy oraz odnośnikiem „wszystkie oferty pracy” – baner o wymiarach 1200 x 254 px;
  2. Zakładka „oferty pracy”, pod listą filtrów – baner o wymiarach 292 x 292 px;
  3. Zakładka „oferty pracy”, pod ostatnim na danej stronie ogłoszeniem oraz numeracją kolejnych stron – baner o wymiarach 888 x 288 px;
  4. Zakładka „blog”, pod listą kategorii blogowych – baner o wymiarach 327 x 327 px;
  5. Zakładka „blog”, w ramach listy artykułów – baner o wymiarach 853 x 278 px;
  6. Zakładka „blog”, pod ostatnim na danej stronie artykułem oraz numeracją kolejnych stron – baner o wymiarach 1200 x 300 px.
 4. Zainteresowani usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z odpłatnej usługi zlecenia projektu baneru reklamowego.
 5. Graficzna i słowna treść baneru, jak i zawartość strony internetowej, do której prowadzi, musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz regulaminem serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji baneru, który nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 5 powyżej lub w inny sposób narusza uzasadnione interesy usługodawcy. W przypadku odmowy publikacji usługobiorcy przysługuje prawo zmiany treści baneru, wskazania innej strony internetowej, do której ma on prowadzić lub zwrot wpłaconych uprzednio środków. Zwrot środków nie dotyczy poniesionych przez usługodawcę kosztów przygotowania projektu baneru reklamowego.
 7. Czas emisji baneru określa umowa z usługobiorcą.

§6. Artykuł sponsorowany

 1. W ramach serwisu istnieje możliwość skorzystania z usługi publikacji artykułu sponsorowanego, tj. unikalnego tekstu promującego działalność usługobiorcy, jego produkt, usługę, wydarzenie, etc., który zawierać może informacje reklamowe oraz jeden aktywny link do strony internetowej usługobiorcy lub innej wskazanej przez niego witryny, a także zdjęcie lub maksymalnie trzy zdjęcia.
 2. Usługa artykułu sponsorowanego jest usługą odpłatną, a jej wykupienie wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: marketing@arbeitlandia.eu.
 3. Warunkiem koniecznym publikacji artykułu jest jego przesłanie oraz pozytywna weryfikacja przez usługodawcę.
 4. Weryfikacja nadesłanych artykułów polegać będzie przede wszystkim na ocenie ich jakości, wartości merytorycznej oraz tematyki. Usługodawca odmówi pozytywnej weryfikacji artykułom nieakceptowalnym jakościowo, o rażąco niskiej wartości merytorycznej, których tematyka jest nie do pogodzenia z tematyką poruszaną w ramach serwisu, a także artykułom, których treść lub zawartość strony internetowej, do której prowadzi zamieszczony w artykule aktywny link, nie będzie zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz regulaminem serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu, który narusza uzasadnione interesy usługodawcy. Weryfikacji usługodawcy podlegają także dołączone do artykułu zdjęcia.
 5. Artykuł sponsorowany musi być zgodny z wytycznymi usługodawcy, w tym wytycznymi dotyczącymi jego minimalnej/maksymalnej liczby znaków.
 6. W przypadku odmowy publikacji usługobiorcy przysługuje prawo zmiany treści artykułu, wskazania innej strony internetowej, do której ma on prowadzić, zmiany dołączonego zdjęcia lub zwrot wpłaconych uprzednio środków. Zwrot środków nie dotyczy poniesionych przez usługodawcę uzasadnionych kosztów.
 7. Nadesłanie artykułu przez usługobiorcę jest jednoznaczne z deklaracją, że należą do niego prawa majątkowe autorskie do tego artykułu, że artykuł jest unikalny i że nigdy nie był publikowany w mediach elektronicznych. W przypadku stwierdzenia, że artykuł nie jest unikalny, był publikowany w mediach elektronicznych lub że usługobiorca nie posiada do niego majątkowych praw autorskich usługodawca może natychmiast usunąć opublikowany artykuł z serwisu, przy czym nie ma on obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację. Ponadto, jeśli usługobiorca nie posiada majątkowych praw autorskich do artykułu, usługodawca może wystąpić do usługobiorcy o zaspokojenie roszczeń autora/właściciela majątkowych praw autorskich.
 8. Pozytywnie zweryfikowany artykuł zostanie opublikowany w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za usługę. Po publikacji usługobiorca otrzyma drogą mailową link do publikacji, celem weryfikacji jej poprawności. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od powiadomienia o publikacji artykułu. Jeśli to nie nastąpi uznaje się, że artykuł został poprawnie opublikowany. Wnoszenie poprawek po uznaniu artykułu za poprawnie opublikowanego jest odpłatne. W przypadku niepoprawnej publikacji artykułu przez usługodawcę, usługobiorca podaje swoje uwagi, a usługodawca poprawi publikację.
 9. Opublikowany artykuł będzie oznaczony jako „artykuł sponsorowany”.
 10. Zainteresowani usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z odpłatnej usługi zlecenia przygotowania artykułu sponsorowanego.
 11. Czas emisji artykułu określa umowa z usługobiorcą.

§7. Przepisy końcowe

 1. Właściciel serwisu internetowego Arbeitlandia.eu może świadczyć użytkownikom inne, niż wskazane w niniejszym dokumencie usługi.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach tabeli usług i cen.

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.