Kwarantanna po powrocie do Polski z Niemiec 2020

Kwarantanna po powrocie do Polski to temat bardzo gorący od początku wystąpienia zagrożenia związanego z pojawieniem się nowego koronawirusa. Przede wszystkim dlatego, że przepisy prawne w sprawie kwarantanny zmieniały się bardzo często, prawie 20 razy w okresie od 13 marca do 2 maja 2020 roku. A jeżeli pojawiały się nowe, zastępujące stare, to i tak czytając rozporządzenia, nawet prawnicy nie byli jednomyślni w ich interpretacji.  Na dzień dzisiejszy, 05 maja 2020 roku jedno jest pewne  – dla opiekunek domowych, które wracają z Niemiec, kwarantanna po powrocie do Polski nie jest obowiązkowa.

 

Kwarantanna po powrocie do Polski – aktualne przepisy

Wszystko wynika z treści nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020, poz.792). Cytujemy niezbędną część tego rozporządzenia, po to żeby było łatwiej zrozumieć, o czym tak gorąco pisze się i dyskutuje w Internecie. Jest ta kwarantanna po powrocie do Polski opiekunki czy nie?

Od 4 maja 2020 roku na pewno nie. Pamiętajmy, że mówimy o opiekunkach domowych, zatrudnionych w domach prywatnych w Niemczech jako pomoc domowa dla osób niepełnosprawnych (Haushaltshilfe für pflegebedürftige Personen). Z punktu widzenia prawa nie wykonujemy zawodu medycznego.

 

Fragment nowego rozporządzenia

„Rozdział 2

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

1. Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana

(….)

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi

(….)

3. Obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

(…..)

3. Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w  rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UEL77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm. 3):

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej  Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności  zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

5. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473)”.

 

Przepisy wydają się jasne i proste, jednak gdzieś w społecznej świadomości powstało wrażenie, że dotyczy to tylko osób mieszkających bardzo blisko granicy np. z Niemcami. Gdzieś ktoś zadzwonił do SANEPID-u i powiedział, że pracuje jako opiekunka w Niemczech nie podając, że nie wykonuje zawodu medycznego... No i otrzymał mylącą odpowiedź…

 

Dlaczego powstało zamieszanie?

Jakoś tak to wszystko szybko i dynamicznie idzie, że ostatnio najpierw władze szeroko i szczegółowo omawiają na forum publicznym, co chcą wprowadzić. Dopiero potem jest publikowany projekt rozporządzenia, można wnosić uwagi a na końcu rozporządzenia staje się prawem, poprzez opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

 

W okresie przed ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020, poz. 792) bardzo dużo publicznie mówiono o zniesieniu ograniczeń związanych z kwarantanną ale tylko dla osób, które mieszkają bardzo blisko granicy i codziennie lub kilka razy w tygodniu przekraczają ją w celach zarobkowych.

 

Na dodatek jeszcze w dniu 03 maja 2020, a więc już po ogłoszeniu nowego rozporządzenia, ukazał się kolejny Biuletyn Informacyjny Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Racy Ministrów, w którym użyto sformułowania „Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą od dnia 4 maja nie będą musiały przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny”.

 

Co oznacza „tuż za granicą”?

No właśnie, co? Czy chodzi o 1 km czy 100? A może tylko 50? W rozporządzeniu nie występuje określenie „tuż za granicą”, nie ma mowy o ruchu transgranicznym. Nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji pracownika transgranicznego. Można znaleźć informacje, że jest to osoba, która codziennie lub kilka razy w tygodniu przekracza granicę, ponieważ jej centrum interesów życiowych znajduje się w innym kraju, niż miejsce pracy. Ale są to tylko informacje orientacyjne, nie mające odniesienia w jasno sformułowanych przepisach.

 

Nowe rozporządzenie odwołuje się jedynie do  tzw. kodeksu granicznego  Schengen czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r.,  w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice. Ściślej mówiąc do art. 2 pkt. 1, który brzmi:

 

„Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „granice wewnętrzne” oznaczają:

a) wspólne granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach;

b) porty lotnicze państw członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych, porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich służące do regularnych wewnętrznych połą­czeń promowych;

 

Kwarantanna po powrocie do Polski – wysłaliśmy maila z do KPRM

Chcieliśmy uzyskać prostą odpowiedź od źródeł, niestety otrzymaliśmy tylko automatyczną odpowiedź, która kieruje po informacje do Straży Granicznej:

 

„From: kontakt
Sent: Tuesday, May 5, 2020 9:17 AM
Subject: Automatyczna odpowiedź: Obowiązek kwarantanny w Polsce dla pracowników wracających z Niemiec

Dziękujemy za nadesłanie korespondencji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Wszelkie aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziecie Państwo pod adresem:https://www.gov.pl/web/koronawirusPonadto Rząd na bieżąco informuje o aktualnej sytuacji w komunikatach medialnych.

MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków szukających pomocy lub informacji nt. utrudnień na granicach oraz tych, którzy znaleźli się w potrzebie za granicą.

Infolinia dla Polaków przebywających za granicą: +48 22 523 88 80.

W kwestiach dotyczących samego przekraczania polskiej granicy należy kontaktować się ze Strażą Graniczną, a w kwestiach dotyczących kwarantanny i zaleceń należy kontaktować się z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich oraz funkcjonowanie biura podawczego KPRM zostały wstrzymane do odwołania.

W zakresie maili wpływających na adres kontakt@kprm.gov.pl rozpatrywane będą w pierwszej kolejności skargi, wnioski i petycje. Wstrzymane zostaje załatwianie spraw nieuregulowanych przepisami.

Natomiast w zakresie udostępniania informacji publicznej wyjaśniamy że wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

dziennikarze@kprm.gov.pl – służący wyłącznie do przesyłania pytań od dziennikarzy,
bip@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania pytań przez obywateli.

Można składać je również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonując pod numery: 22 694 74 74 (dziennikarze), 22 694 74 70 (obywatele).

Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich oraz funkcjonowanie biura podawczego KPRM zostały wstrzymane do odwołania.

Departament Spraw Obywatelskich

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
fax +48 22 694 71 56

e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 

A co mówią informacje na stronie Straży Granicznej?

Jasno i prosto – obojętnie czy mieszkasz blisko, czy daleko od granicy wewnętrznej, ale przekraczasz ją m.in. w związku z pracą, nie ma od dnia 04 maja 2020 roku obowiązku odbycia kwarantanny po powrocie do Polski:

 

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

 

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

 

Nie ma więc żadnych dodatkowych zastrzeżeń co do odległości jaka pokonujemy czy czasu jaki spędziliśmy w Niemczech. Kwarantanna po powrocie do Polski nie jest obowiązkowa dla opiekunek domowych wracających z Niemiec. Oznacza to również, że opiekunki domowe (opiekunka Niemcy) wracające do Polski nie otrzymają zasiłku z tytułu obowiązkowej kwarantanny.

 

 

Zobacz również:

Sprachführer für den Pflegealltag

Niemiecki rynek oferuje dla Polaków coraz więcej miejsc pracy, ale też stawia coraz wyższe wymagania, zwłaszcza w zakresie znajomości języka niemieckiego. I pewnie dlatego, to właśnie na niemieckim rynku wydawniczym ukazała się pozycja, która może pomóc opiekunkom...

Jestem opiekunką w Niemczech! Jadę!

Niedawno rozmawialiśmy z opiekunkami i opiekunami, którzy pod wpływem niespodziewanie złej sytuacji zdrowotnej nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, oraz związanych z tym decyzji władz, zdecydowały się na szybki zjazd do domu. Trudno oszacować ile osób starszych, które na...

Zostałaś czy zjechałaś? Jedziesz czy nie?

Zostałaś czy zjechałaś? Zjeżdżasz? Wracasz? Zostajesz? Jedziesz? Jechać? To najczęściej pojawiające się ostatnio pytania w rozmowach opiekunek osób starszych w Niemczech. Stabilne, oparte na powtarzających się od kilkunastu lat problemach środowisko, stanęło przed całkiem nową sytuacją.

Opiekunka w Niemczech – zarobki a kwarantanna

Opiekunka w Niemczech może znaleźć się w takiej sytuacji, że w rejonie, w którym przebywa, zostanie zarządzona kwarantanna. Kwarantanna w szerokim rozumieniu oznacza, że należy przebywać przez określoną ilość czasu w miejscu wskazanym przez władze sanitarne. Może to...

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.